035 640 02 16 of 06 221 014 44 (WhatsApp) info@zonnevitamine.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Zontamine, een VOF en gevestigd te Hilversum / Nederland , BTW NL813412237, KVK nr.32046191 (hierna ‘Zontamine’) biedt haar klanten de mogelijkheid om voedingssupplementen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Zontamine assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Zontamine.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Artikel 2: Prijs

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Zontamine is wat de juistheid, geactualiseerd, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zontamine is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zontamine.

Zontamine is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Zontamine assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Zontamine. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via iDeal

Bestelprocedure:

– Wanneer de gekozen producten in het winkelwagentje zitten, kan men nog aantallen wijzigen en producten verwijderen.
– Wanneer in bezit van een kortingscode, kan je klikken op: Heeft u een kortingscode. Meer uitleg kortingscode hier.
– Wanneer alles correct is kan je doorgaan naar afrekenen [ga door naar afrekenen]
– Alle gegevens invullen die verplicht zijn (zie*), keuze maken van Land, dit geeft de juiste betaalmethode per land.
– Men kan ook een ander afleveringsadres kiezen, vinkje uitzetten.
– Verzendmethode, momenteel enkel gratis verzenden
– Keuze maken van de betalingsmethode
– Wanneer alles correct is het vinkje aankruisen bij de algemene voorwaarden
– Wanneer op [afrekenen] klikt wordt je doorverbonden met Mollie (Betalingsprovider)
– Na betaling ontvang je van ons een bevestigingsmail.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Zontamine.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zontamine te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Zontamine beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Zontamine zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Ben je niet tevreden over je aankoop of heb je een klacht? Laat dit ons weten via info@Zontamine.nl of via het contactformulier op onze contactpagina. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kun je sinds 15 februari 2016 je klacht indienen bij het platform ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.

Artikel 8: Garantie

 1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Zontamine klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Zontamine.

Elk gebrek dient binnen 2 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtage artikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan Zontamine mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Download het Modelformulier retourzending

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product contact opnemen met de Zontamine klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf het ogenblik dat het herroepingsrecht door de consument werd ingeroepen op hun kosten terug bezorgen aan Zontamine VOF – Langestraat 50b 1211 HA Hilversum .

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (Postpakket door PostNL) te worden terugbezorgd. Verwachte kostprijs: €8

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10: Privacy

Zontamine verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit en om je vrijblijvend informatie van Zontamine toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook jouw e-mailadres door.

Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan jouw gegevens die wij in de klantenlijst van Zontamine bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat Zontamine jouw gegevens gebruikt om je informatie toe te sturen. Het volstaat dat per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@Zontamine.nl.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Zontamine heeft dus geen toegang tot je paswoord.

Zontamine respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over jouw op www.Zontamine.nl ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Zontamine maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Zontamine houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren op info@Zontamine.nl.


Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Zontamine om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Zontamine Klantendienst

De Zontamine klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer NL +31 (0)35 6400216, via e-mail op info@Zontamine.nl of per post op het volgende adres: Zontamine VOF – Langestraat 50b – 1211 HA Hilversum – Nederland

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zontamine. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Zontamine kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Nederlandse recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Verzendbeleid Zontamine:

Deze Shipping Policy geldt voor de bezorging en het afhalen van goederen en services aan Klanten binnen Nederland.

Klarna behoudt het recht om zo nodig de policy aan te passen en zal de Winkelier hiervan minimaal 1 maand voor de veranderingen effect hebben, van op de hoogte brengen.

Algemene vereisten

 • De Winkelier zal zijn verkochte goederen of diensten afleveren op de in sectie 2, 3 of 4 beschreven manier.
 • De Winkelier moet Klarna’s verzoek om informatie over een bepaalde transactie of Vordering binnen 24 uur beantwoorden. Dit geldt voor alle dagen waarop een Winkelier actief is, onder andere met het versturen van goederen en/of activeren van Vorderingen. De Winkelier zal Klarna zijn meest recente contactgegevens doorgeven (e-mailadres) voor zulke risico gerelateerde vragen.
 • De Winkelier zal goederen niet versturen of afgeven als hij geïnformeerd is dat een bepaalde Vordering een hoog risico heeft volgens Klarna’s veiligheidscontroles.
 • De Winkelier zal informatie, gerelateerd aan de bezorging/afgifte (trackingnummer, bewijs van bezorging, autorisatie en identificatie door een derde partij) van goederen, minimaal zes maanden (6) opslaan en op verzoek aan Klarna beschikbaar stellen.

Bezorging door een extern bedrijf

De volgende regels zullen worden gevolgd als er gebruik wordt gemaakt van een externe bezorgdienst (bijv. DHL):

 1. De goederen zullen worden verzonden met een track andtrace, met de mogelijkheid om de goederen online te volgen naar de persoon en het afleveradres die door Klarna zijn goedgekeurd toen de order werd geplaatst.
 2. Het trackingnummer zal aan Klarna worden verstrekt met de activering van de Vordering of, als dit niet mogelijk is, na een verzoek van Klarna.
 3. De gebruikte bezorgdienst zal de volgende controles uitvoeren •
  • Thuisbezorging: De goederen zullen niet aan een ander persoon of op een ander afleveradres worden uitgegeven dan door Klarna is goedgekeurd. Aflevering aan personen waarvan kan worden aangenomen dat ze voor de geadresseerde gemachtigd zijn, zijn toegelaten (bijvoorbeeld familie wonend op hetzelfde adres). De bezorgdienst zorgt voor een bewijs van aflevering, waarop de datum en tijd van de bezorging staan en de naam van de ontvanger. Voor bestellingen van meer dan 200 EUR is een handtekening vereist. •
  • Bemande ophaalpunten (bijv. Pakjegemak/Kiala): Als de goederen niet konden worden bezorgd of als de klant ervoor heeft gekozen om het product af te halen zullen de goederen worden verzonden naar het afhaalpunt van de bezorgdienst dat het dichts bij het goedgekeurde adres ligt (de eerste twee cijfers van de postcode van het afhaalpunt moeten hetzelfde zijn als de door Klarna goedgekeurde postcode) of binnen een straal van 10 km van dit adres. De bezorgdienst dient ervoor te zorgen dat het ID van de geadresseerde en de persoon die de goederen ophaalt (als dit een ander persoon is) gecontroleerd worden. Het afhaalpunt heeft een bewijs van aflevering met daarop de datum en tijd van de afgifte, de naam van de geadresseerde en, indien van toepassing, de gemachtigde persoon en de handtekening van de persoon die de spullen komt ophalen. •
  • Onbemande ophaalpunten (bijv. Pakketautomaat): Bezorging naar een onbemand ophaalpunt is alleen mogelijk als Klarna de bezorging naar een secundair adres toestaat en dit adres is goedgekeurd door Klarna. Op verzoek van Klarna zal de Winkelier informatie geven over het telefoonnummer – en indien mogelijk de eigenaar van het telefoonnummer – waarnaar de PIN-code is gestuurd.
 4. De Winkelier zal op verzoek van Klarna – waar mogelijk – de bezorgdienst vragen om een bezorging te stoppen en Klarna informeren over alle ontwikkelingen aangaande de bezorging.
 5. Om de administratieve werkzaamheden van een Winkelier te beperken, mag de Winkelier Klarna machtigen om informatie direct van de bezorgdienst op te vragen of om de bezorgdienst te vragen een bepaalde bezorging te stoppen.

Bezorging met een eigen bezorgdienst

De volgende regels zullen in acht worden genomen als een Winkelier zijn eigen bezorgdienst gebruikt:

 • De goederen zullen worden verstuurd aan een adres dat door Klarna is goedgekeurd ten tijde van de bestelling.
 • De Winkelier zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van bezorging heeft, waarop de datum en tijd van de bezorging en de naam en handtekening van de ontvanger staan.
 • De Winkelier zal op verzoek van Klarna de bezorging stoppen en Klarna informeren over alle ontwikkelingen aangaande de bezorging.

Ophalen in fysieke winkels

De volgende regels zullen in acht worden genomen als goederen worden uitgegeven in fysieke winkels:

 • De goederen worden alleen afgegeven aan de klant of een persoon die hier door de klant toe gemachtigd is. De machtiging zal worden opgemaakt en opgeslagen.
 • De Winkelier zal de ID-kaart controleren van zowel de klant als de persoon aan wie de goederen worden meegegeven.
 • De Winkelier zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van uitgifte heeft, waarop het volgende staat: De datum en tijd van de afgifte, de opgehaalde goederen, prijzen, de naam van de klant en, indien van toepassing, naam, telefoonnummer en handtekening van de gemachtigde persoon aan wie de goederen zijn meegegeven

Profiteer nu

Family Deal 3+1 gratis

Gratis verzonden en
past door je brievenbus!

Zontamine

Contactgegevens

info@zonnevitamine.nl
035 640 02 16 
06 221 014 44 (WhatsApp)

Adresgegevens

Langestraat 50 B
1211HA Hilversum

Social media